ALGEMENE VOORWAARDEN

NL

EN

het kantoor      expertise        het team        contact          linksWelkom_bij_Stassen_%26_Kemps_Advocaten,_klik_hier_om_verder_te_gaan.htmlExpertise.htmlHet_Team.htmlContact.htmlLinks.htmlshapeimage_2_link_0shapeimage_2_link_1shapeimage_2_link_2shapeimage_2_link_3shapeimage_2_link_4

Luchthavenweg 81.114 ,  5657 EA Eindhoven ,  Nederland.         TEL 040 267 62 60 / FAX 040 267 62 61 / E-mail info@uwadvocaten.nl

Algemene Voorwaarden Stassen & Kemps Advocaten per 17 maart 2014


 1. 1.    Stassen & Kemps Advocaten is een advocatenkantoor dat aan het economisch verkeer deelneemt in
  de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.


 1. 2.    De bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de bestuurders van Stassen & Kemps Advocaten en van al diegenen die voor Stassen & Kemps Advocaten werkzaam zijn.


 1. 3.    Alle opdrachten worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Stassen & Kemps Advocaten.
  De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk uitgesloten.


 1. 4.    Het staat Stassen & Kemps Advocaten vrij verleende opdrachten onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen bestuurders en personeelsleden van Stassen & Kemps Advocaten te laten uitvoeren, in voorkomend geval met inschakeling van hulppersonen en derden.


 1. 5.    Stassen & Kemps Advocaten zal bij de uitvoering van de haar verleende opdrachten, bij de uitvoering van
  alle werkzaamheden en bij de selectie van hulppersonen de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

 2. 6.    Behoudens in het geval anders is overeengekomen dienen de (voorschot-)declaraties van Stassen & Kemps Advocaten binnen 14 dagen na dagtekening te worden voldaan, bij gebreke waarvan de wettelijke rente verschuldigd is en de rechtsbijstand kan worden opgeschort of beëindigd. De gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van invordering zijn voor rekening van de opdrachtgever. Deze kosten bedragen 15% van het factuurbedrag doch tenminste € 75,--.


 1. 7.    De gezamenlijke aansprakelijkheid van Stassen & Kemps Advocaten, haar bestuurders en de personeelsleden van Stassen & Kemps Advocaten is in haar totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de beroeps¬aansprakelijkheidsverzekering van Stassen & Kemps Advocaten wordt uitbetaald zijnde
  € 1.250.000,-- per schadegeval, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico dat ingevolge de toepasselijke verzekeringsovereenkomst in het desbetreffende geval voor rekening van Stassen & Kemps Advocaten komt.


 1. 8.    Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot driemaal het door Stassen & Kemps Advocaten in de desbetreffende zaak in het desbetreffende jaar in rekening gebrachte bedrag, tot een maximum van € 100.000,--.

 2. 9.    Stassen & Kemps Advocaten is slechts aansprakelijk voor tekortkomingen van hulppersonen en derden
  indien en voor zover de daaruit voortvloeiende schade op de hulppersoon of de derde kan worden verhaald.
  Stassen & Kemps Advocaten is gemachtigd eventuele aansprakelijkheids¬beperkingen van hulppersonen en derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.


 1. 10.  De opdrachtgever vrijwaart Stassen & Kemps Advocaten tegen alle aanspraken van derden, de door Stassen & Kemps Advocaten in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, die op enige wijze samenhangen met de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden, behoudens in geval van opzet of grove schuld aan de zijde van Stassen & Kemps Advocaten.


 1. 11.  De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, wordt beheerst door Nederlands recht. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen zullen alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van de totstandkoming of de uitvoering van de opdracht, inclusief alle declaratiegeschillen, worden beslecht overeenkomstig het Reglement Geschillencommissie Advocatuur. Dat reglement voorziet in arbitrage met dien verstande dat in bepaalde gevallen ook voor een uitspraak bij wege van bindend advies gekozen kan worden. Een uitleg van de klachten- en geschillenregeling wordt separaat verstrekt.